Soutěž

Podmínky marketingové soutěže „SUPER CENY OD MILWAUKEE“

(dále jen „Podmínky“)

Tento dokument upravuje pravidla marketingové soutěže „SUPER CENY OD MILWAUKEE“. Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně, konečně a úplně upravuje pravidla uvedené marketingové soutěže.

1. Pořadatel a organizátor marketingové soutěže

Pořadatelem a organizátorem marketingové soutěže je společnost REDTOOLS CZ s.r.o., se sídlem Praha, Rybná 716/24, PSČ 110 00, IČ: 08647381, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322604 (dále jen „pořadatel“).

2. Název marketingové soutěže

Název marketingové soutěže (dále jen „soutěž“) je „Super ceny od Milwaukee“.

3. Doba trvání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky pořadatele, a to po dobu konání soutěže, což je
od 1.6.2020 do 31.8.2020. Losování hodnotných cen proběhne 1.9.2020

4. Místo konání Soutěže

Místem konání Soutěže je území celé České republiky.

5. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý zákazník pořadatele, starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, který splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „soutěžící“).
Účast v soutěži je dobrovolná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a jejich rodinní příslušníci, dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jí blízká, výhra se této osobě nepředá. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby a firmy, které mají vůči pořadateli závazky po lhůtě splatnosti.

Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

6. Pravidla soutěže


Soutěžící, který v době trvání soutěže prokazatelně uskuteční nákup na internetovém obchodě pořadatele WWW.REDTOOLS.CZ (dále jen jako „soutěžní místo“) jednorázový nákup zboží v hodnotě nad 15 000 Kč bez DPH bude automaticky zařazen do slosování o ceny.

Do slosování je zařazen každý jednotlivý samostatný nákup při splnění podmínky hodnoty minimální výše nákupu.

Hodnotné ceny:

1. místo:

Milwaukee Packout s nářadím M18 FPP4A-503P

PACKOUT M18 FPP4A-503P

 

2. místo

Milwaukee akumulátor M18 5.0 Ah

M18 B5

 

3. místo

Milwaukee akumulátor M12 2.0 Ah

M12 B2

 

 

Výherci výše uvedených hodnotných cen od 1. místa až po 3. místo budou určení losováním, a to ze všech soutěžících, kteří se zapojili řádně do soutěže. Losování výherců se uskuteční dne 1. 9. 2020 a to zástupcem pořadatele soutěže v jeho sídle, za přítomnosti dalšího minimálně jednoho zaměstnance pořadatele. Losovány budou výhry v pořadí od nejhodnotnějších.

Z vyhodnocení budou vyloučeny osoby a firmy, které mají vůči pořadateli závazky po lhůtě splatnosti.

Výherci budou o své Výhře informováni telefonicky nebo prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy.

Výherní listina s vylosovanými výherci bude vyvěšena na stránkách www.redtools.cz/soutez/

Předání výher bude probíhat do 30 dnů od vyhlášení výherců, nejpozději však do 30. 9. 2020. Výhry budou předávány v termínu a v místě dle domluvy s výhercem. V případě nemožnosti osobního převzetí výhry výhercem, lze po osobní domluvě výhru výherci zaslat přepravní společností.

Jestliže výherce výhru odmítne, právo výherce na výhru a jeho účast v soutěži zanikají. Právo na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na soutěži vyloučil pořadatel. Nárok na výhru výherce také zaniká v případě, kdy se nepodaří výherce zastihnout, sjednat s ním čas předání, datum předání nebo se výherce na dané místo nedostaví.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu byla předána.

7. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

8. Daňové povinnosti související s marketingovou soutěží, v souvislosti se zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

Osvobození od daně na straně výherce podnikající i nepodnikající fyzické osoby u výher s hodnotou do 10 000 Kč: Od daně z příjmů jsou osvobozeny, dle § 4 odst. 1) písm. f) bod. 3 ZDP, ceny z veřejné soutěže, z marketingové soutěže nebo z marketingového slosování, ceny ze sportovní soutěže, s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnosti podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč (bez DPH či včetně DPH dle toho, zda je výhercem plátce DPH či nikoliv).

Zdanění výhry s hodnotou nad 10 000 Kč u podnikající fyzické osoby: Podnikající fyzická osoba je povinna zdanit Výhru v rámci svého daňového přiznání v části týkající se příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (dílčí základ daně dle § 7 ZDP).

Zdanění výhry s hodnotou převyšující 10 000 Kč (včetně DPH) u nepodnikající fyzické osoby: Daň je povinen odvést Pořadatel Soutěže, dle § 38d ZDP, a to formou srážkové daně ve výši 15% dle § 36 odst. 2) písm. i) ZDP.

Zdanění u právnické osoby: Jedná se vždy o zdanitelný výnos – součást základu daně z příjmů na straně příjemce.

Pořadatel nenese žádné povinnosti týkající se daňových povinností, které ze zákona vznikají výhercům.

9. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající
v rozporu s podmínkami nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že tato osoba se
i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Soutěžící může být také vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, případně jednání, které není fair play.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto podmínky soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.redtools.cz.

Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné zboží. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Pořadatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.

Úplné podmínky soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže
k dispozici na internetových stránkách www.redtools.cz/soutez/

V Praze, dne 25. května 2020